صفحه اصلی > اعضاي کميته علمي
.: اعضاي کميته علمي

 کميته علمي

 

دکتر    علي اصغر انصافي    دانشگاه صنعتي اصفهان

دکتر رضا اوجاني     دانشگاه مازندران

دکتر مسعود آيت اللهي   دانشگاه اصفهان

دکتر مجيد جعفريان   دانشگاه خواجه نصير

دکتر محسن خسروي    دانشگاه اصفهان

دکتر سحر رشيد نديمي    دانشگاه اصفهان

دکتر بهزاد رضايي      دانشگاه صنعتي اصفهان

دکتر جهانبخش رئوف   دانشگاه مازندران

دکتر محمد ژياني     دانشگاه صنعتي اصفهان

دکتر عبدالله سليمي   دانشگاه کردستان

دکتر سعيد شاهرخيان  دانشگاه صنعتي شريف

دکتر اسماعيل شمس (دبير سمينار)    دانشگاه اصفهان

 دکتر رضا کريمي     دانشگاه اصفهان

دکتر ابوالفضل کياني   دانشگاه اصفهان

دکتر محمد حسين مشهدي زاده  دانشگاه خوارزمي

دکتر داود نعمت اللهي    دانشگاه بوعلي سينا همدان

دکتر عبدالله نوربخش    دانشگاه اصفهان