صفحه اصلی > اعضاي کميته اجرايي
.: اعضاي کميته اجرايي

 کميته اجرايي

 

دکتر    رضا      اميديان

دکتر مسعود آيت اللهي

دکتر اسماعيل شمس (دبير سمينار)

 دکتر غلامحسن عظيمي

دکتر عليرضا فيروز

دکتر رضا کريمي

دکتر ابوالفضل کياني

دکتر اکبر ملک پور

دکتر فريبرز مومن بيک

دکتر بهرام يداللهي