دبیرخانه همایش
دبیر خانه دائمی همایش:
تلفن : 03131111111
دورنگار: 0313222222
ایمیل: a@b.com
تلگرام: bbbb@
  تاریخ های مهم

دريافت مقالات: از 5 فروردین 1397 تا 31 اردیبهشت 1397

داوري مقالات:از 1 خرداد 1397  تا 31 تیر 1397

 اعلام نتايج داوری مقالات: نیمه دوم مرداد 1397

ثبت نام در همايش: از 1 شهریور 1397 تا 7 شهریور 1397


برگزاری همایش: 4 و 5 مهرماه 1397

تا همایش ...

305
برگزار کنندگان
حامیان