سومين همايش ملي بازي هاي رايانه اي

سومين دوره همايش ملي بازي هاي رايانه اي ،فرصت ها و چالش ها
جهت مشاهده جزئيات برگزاري اين همايش به آدرس اينترنتي اين همايش به نشاني : cgco2018.ui.ac.ir مراجعه نماييد.
بازگشت1396/04/04